Dòng Nội dung
1
Giáo trình Luật hình sự Việt Nam : Phần chung / Trần Thị Quang Vinh và nhóm cộng sự
Hà Nội : NXB Hồng Đức, 2023
496 tr. ; 21 cm.
Trường Đại học luật thành phố Hồ Chí Minh

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Giáo trình Luật hình sự Việt Nam. Phần các tội phạm / Trần Thị Quang Vinh và cộng sự Quyển 2 :
Hà Nội : Hồng Đức, 2023
471 tr. ; 21 cm.
Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Giáo trình Những quy định chung về luật dân sự / Chế Mỹ Phương Đài; Nguyễn Xuân Quang
Hà Nội : NXB Hồng Đức, 2023
411 tr. ; 21 cm.
Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

4
Giáo Trình Pháp luật về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp thương mại / Hà Thị Thanh Bình (Chủ biên); Phạm Trí Hùng (Biên soạn), Nguyễn Thị Thanh Lê (Biên soạn), Phan Huy Hồng (Biên soạn), Đặng Quốc Chương (Biên soạn), Trần Hoàng Nga (Biên soạn), Bùi Xuân Hải (Biên soạn), Nguyễn Hoàng Thùy Trang (Biên soạn),
Tp.HCM : Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam, 2015
410 tr. ; 21 cm.
Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
Giáo Trình được biên soạn với mục đích cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng liên quan đến nội dung môn học trên cơ sở pháp luật thực định có hiệu lực tại thời điểm biên soạn. Bên cạnh việc phân tích các quy định pháp luật, các tác giả đưa ra các luận điểm nhằm gợi mở và khuyến khích người học tranh luận trong thảo luận nhóm và tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu. Ngoài ra, cuối mỗi chương đều có các câu hỏi ôn tập nhằm giúp người học hệ thống lại các kiến thức đã học.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Giáo trình pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ / Phan Huy Hồng và cộng sự
hà Nội : NXB Hồng Đức, 2023
505 tr. ; 21 cm.
Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)