Dòng Nội dung
1
Đề cương bài giảng môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin / Đặng Ngọc Hoàng
TP.HCM
262 tr. ; 21 cm.

Gồm 9 chương; 1 Chủ nghĩa duy vật biện chứng 2 Phép biện chứng duy vật 3 Chủ nghĩa duy vật lịch sử 4 Học thuyết giá trị 5 Học thuyết giá trị thặng dư 6 Học thuyết kinh tế về chủ nghĩa tư bản độc quyền và tư bản độc quyền nhà nước 7 Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa 8 Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa 9 Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng
Đầu mục:32 (Lượt lưu thông:92)

2
Đề cương bài giảng môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - LêNin / Đặng Ngọc Hoàng
Tp. HCM
262 tr. ; 21 cm.

Gồm 9 chương; 1 Chủ nghĩa duy vật biện chứng 2 Phép biện chứng duy vật 3 Chủ nghĩa duy vật lịch sử 4 Học thuyết giá trị 5 Học thuyết giá trị thặng dư 6 Học thuyết kinh tế về chủ nghĩa tư bản độc quyền và tư bản độc quyền nhà nước 7 Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa 8 Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa 9 Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng
Đầu mục:5

3
Tài lệu hướng dẫn ôn thi môn đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam / Đặng Ngọc Hoàng
Tp. HCM, 2010
286 tr. ; 21 cm.

Hệ thống câu hỏi tập trung vào những nội dung cơ bản của chương trình môn học.
Đầu mục:22

4
Tài liệu hướng dẫn ôn thi môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam / Đặng Ngọc Hoàng
TP.HCM, 2010
86 tr. ; 21 cm.

Gồm 44 câu ôn thi môn đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam
Đầu mục:23 (Lượt lưu thông:5)

5
Tài liệu hướng dẫn ôn thi môn giáo dục chính trị / Đặng Ngọc Hoàng
Tp. HCM
111 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách hệ thống câu hỏi tập trung vào những nội dung cơ bản nhất của chương trình môn học.
Đầu mục:17