Dòng Nội dung
1
Bài giảng y học thể dục thể thao / Nguyễn Đăng Chiêu
TP.HCM, 2005
98 tr. ; cm.
Bộ giáo dục và đào tạo

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Báo cáo số 760/BC-BGDĐT Sự phát triển của hệ thống giáo dục đại học, các giải pháp đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo / Bộ giáo dục và đào tạo
H., 2009
15 tr. ; cm.
Bộ giáo dục và đào tạo

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Đổi mới quản lý hệ thống giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012 / Bộ giáo dục và đào tạo
Giáo dục Việt Nam, 2010
240 tr. ; 24 cm.
Bộ giáo dục và đào tạo
Thực trạng của hệ thống giáo dục hiện nay
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học : Dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị / Bộ Giáo dục và Đào tạo
Hà Nội : Chính trị Quốc gia sự thật, 2021
368 tr. ; 21 cm.
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Trình bày các vấn đề về chủ nghĩa xã hội khoa học gồm: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa, cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên CNXH; vấn đề dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học : Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị / Bộ giáo dục và đào tạo
Hà Nội : Chính trị quốc gia sự thật, 2021
276tr. ; 21cm.

Trình bày quá trình hình thành và phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học; sứ mệnh lịch sử của giai cấp và ý nghĩa thời đại ngày nay; chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân; chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1917 đến năm 1991; các mô hình và trào lưu xã hội chủ nghĩa trên thế giới hiện nay...
Đầu mục:11 (Lượt lưu thông:12) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)