Dòng Nội dung
1
2
Bài giảng Điện tâm đồ / PGS.TS.BS. Phạm Mạnh Hùng, TS.BSNT. Phan Đình Phong
H. : Y học, 2021
249 tr. ; cm.
Trường Đại học Y Hà Nội. Viện tim mạch Việt Nam

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

3
Can thiệp động mạch chủ / PGS.TS.BS. Phạm Mạnh Hùng
Hà Nội : Y học, 2023
198 tr. ; cm.
Đại học Y Hà Nội

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Điều dưỡng trong tim mạch / PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng
Hà Nội : Y học, 2019
233 tr. ; cm.
Đại học Y Hà Nội – Bộ môn Tim mạch

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

5
Điều dưỡng trong tim mạch can thiệp / PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng
Hà Nội : Y học, 2019
333 tr. ; cm.
Đại học Y Hà Nội – Bộ môn Tim mạch

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)