Dòng Nội dung
1
Giao tiếp sư phạm / Trần Quốc Thành, Nguyễn Đức Sơn; Nguyễn Thị Huệ; Hoàng Anh Phước; Vũ Thị Ngọc Tú
H. : Đại học Sư phạm, 2021
216 tr. ; cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Giáo trình tâm lí học giáo dục / Nguyễn Đức Sơn, Lê Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Huệ, Đỗ Thị Hạnh Phúc, Trần Quốc Thành, Trần Thị Lệ Thu
H. : Đại học sư phạm, 2022
320 tr. ; 24 cm.
Nguyễn, Đức Sơn
Trình bày những vấn đề chung của tâm lí giáo dục; một số lý thuyết tâm lý học áp dụng trong giáo dục; cơ sở tâm lý học của hoạt động dạy học và học; khác biệt tâm lí và dạy học; động cơ học tập của người học..
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Giáo trình tâm lí học giáo dục / Nguyễn Đức Sơn, Lê Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Huệ, Đỗ Thị Hạnh Phúc, Trần Quốc Thành, Trần Thị Lệ Thu
H. : Đại học sư phạm, 2017
320 tr. ; 24 cm.
Nguyễn, Đức Sơn
Trình bày những vấn đề chung của tâm lí giáo dục; một số lý thuyết tâm lý học áp dụng trong giáo dục; cơ sở tâm lý học của hoạt động dạy học và học; khác biệt tâm lí và dạy học; động cơ học tập của người học..
Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:59) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Giáo trình tâm lí học giáo dục / Nguyễn Đức Sơn, Lê Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Huệ, Đỗ Thị Hạnh Phúc, Trần Quốc Thành, Trần Thị Lệ Thu
H. : Đại học sư phạm, 2019
320 tr. ; 24 cm.
Nguyễn, Đức Sơn
Trình bày những vấn đề chung của tâm lí giáo dục; một số lý thuyết tâm lý học áp dụng trong giáo dục; cơ sở tâm lý học của hoạt động dạy học và học; khác biệt tâm lí và dạy học; động cơ học tập của người học..
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:8) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Tâm lý học đại cương : Dùng cho các trường đại học và cao đẳng sư phạm / Nguyễn Quang Uẩn, Trần Hữu Luyến, Trần Quốc Thành
1996
166 tr. ; 21 cm.

Cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về tâm lý học: cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội trong việc hình thành tâm lý con người; sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức của con người; các quá trình nhận thức, cấp độ nhận thức của con người; trí nhớ, các lý thuyết về trí nhớ, đặc điểm trí nhớ, các loại trí nhớ, các quá trình trí nhớ, sự khác biệt về trí nhớ; nhân cách, cấu trúc nhân cách, các kiểu nhân cách, các thuộc tính của nhân cách và các con đường hình thành nhân cách.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)