Dòng Nội dung
1
Giáo trình Những quy định chung về luật dân sự / Chế Mỹ Phương Đài; Nguyễn Xuân Quang
Hà Nội : NXB Hồng Đức, 2023
411 tr. ; 21 cm.
Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Giáo trình pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng / Đỗ Văn Đại (CHủ biên), Chế Mỹ Phương Đài (Biên sạn), Lê Minh Hùng (Biên sạn), Lê Nết (Biên sạn), Phạm Kim Anh (Biên sạn), Nguyễn Xuân Quang (Biên sạn)
Tp. HCM : Hồng Đức, 2016
611 tr. ; 21 cm.
Đại học luật TP Hồ Chí Minh
Nội dung cơ bản của giáo trình bao gồm: nghĩa vụ dân sự, khái luận hợp đồng dân sự, các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, trách nhiệm dân sự do vi phạm hợp đồng, các quy định chung về tách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, các trường hợp bồi thường thiệt hại cụ thể
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:14) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)