Dòng Nội dung
1
Tài liệu hướng dẫn ôn thi môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin / Đặng Ngọc Hoàng
Tp. HCM, 2011
111 tr. ; 21 cm.

Trình bày những câu hỏi và câu trả lời để hướng dẫn ôn thi về các phần: Triết học Mác - Lênin; Kinh tế học chính trị và chủ nghĩa xã hội.
Đầu mục:26 (Lượt lưu thông:68)