Dòng Nội dung
1
Human to human marketing : Kỷ nguyên mới của truyền thông marketing / Philip Kotler, Waldemar Pfoertsch, Uwe Sponholz ; Hoa Nguyễn Ngọc dịch
Hà Nội : Công Thương, 2022
447 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Marketing : An Introduction / Gary Armstrong, Philip Kotler
Upper Saddle River, NJ., Prentice Hall 2003
553 tr. ; cm.

Understanding marketing and the marketing management process; Assessing opportunities in a dynamic marketing environment; Developing marketing strategy and the marketing mix; Expending marketing.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Marketing 4.0 : moving from traditional to digital / Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan
Hoboken, New Jersey : Wiley, 2017
207 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Marketing 5.0 : technology for humanity / Philip Kotler
Wiley, 2021
241 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

5
Marketing căn bản / Philip Kotler; Phan Thăng, Vũ Thị Phượng, Giang Văn Chiến (Lược dịch)
H. : Thống kê, 1994
584 tr. ; 24 cm.

Khi biên soạn cuốn sách, tác giả đã cố gắng tuân thử một số nguyên tắc. Cuốn sách phải lý thú đối với người đọc....
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:6) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)