Dòng Nội dung
1
Bài tập kinh tế quốc tế / Hoàng Thị Chỉnh; Nguyễn Hữu Lộc, Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Hoàng Lê (Tham gia)
H. : Thống kê, 2010
405 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Giáo trình cơ sở thiết kế máy / Nguyễn Hữu Lộc
H. : Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2018
776 tr. ; 24 cm.

Trình bày về cơ sở tính toán thiết kế máy và chi tiết máy, tính toán thiết kế chi tiết một số máy như máy lắp ghép, máy truyền động, máy đỡ nối
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Giáo trình kinh tế quốc tế / Hoàng Thị Chỉnh (chủ biên)
H. : Thống Kê, 2010
385 tr. ; 21 cm.

Đề cập đến những nội dung cơ bản về mối quan hệ kinh tế quốc tế giữa các quốc gia trong thời đại ngày nay...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Giáo trình kinh tế quốc tế / Hoàng Thị Chỉnh (chủ biên)
H. : Thống Kê, 2005
385 tr. ; 21 cm.

Đề cập đến những nội dung cơ bản về mối quan hệ kinh tế quốc tế giữa các quốc gia trong thời đại ngày nay...
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Giáo trình kinh tế quốc tế,. Hoàng Thị Chỉnh, Nguyễn Phú Tụ, Nguyễn Hữu Lộc Tập 1 /
H. : Giáo dục, 1998
385 tr. ; 21 cm.

Giáo trình được biên soạn dựa trên sự tham khảo một cách nghiêm túc và có hệ thống tài liệu giảng dạy môn học này ở nhiều nước .Trên cơ sở đó rút ra những nội dung phù hợp để đưa vào giảng dạy ở Việt Nam , nhằm đưa nội dung Kinh tế quốc tế hoà nhập vào chương trình đào tạo chung của thế giới .
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)