Dòng Nội dung
1
Ghi chép về tác giả và tác phẩm; Chung quanh một số vấn đề văn hóa nghệ thuật / Phan Hồng Giang
H. : Hội nhà văn, 2015
739 tr. ; 21 cm.

Phan Hồng Giang với những phê bình tiểu luận
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Quản lý văn hoá Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế : Báo cáo tổng hợp / TSKH. Phan Hồng Giang
Hà Nội, 2011
408 tr. ; cm.
Bộ Khoa Học Và Công Nghệ

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)