DDC 658.15
Tác giả CN Eun, Cheol S.
Nhan đề International Financial Management / Cheol S. Eun; Bruce G. Resnick
Lần xuất bản Eighth Edition
Thông tin xuất bản McGraw-Hill Education, 2018
Mô tả vật lý 572 tr. ; cm.
Tác giả(bs) CN Bruce G. Resnick,
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125621
00241
004F79C2496-6E91-4A5E-9FE7-373C474748E8
005202404131349
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20240413134953|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a658.15|bC518 - E88
100 |aEun, Cheol S.
245 |aInternational Financial Management / |cCheol S. Eun; Bruce G. Resnick
250 |aEighth Edition
260 |bMcGraw-Hill Education, |c2018
300 |a572 tr. ; |ccm.
691 |aTài chính ngân hàng
700 |aBruce G. Resnick,
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/tài chính ngân hàng/bia/01thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1