DDC 332.6019
Tác giả CN Arner, Douglas
Nhan đề The Evolution Of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm? / Douglas Arner; Jànos Barberis; Ross Buckley
Thông tin xuất bản 2015
Mô tả vật lý 46 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Paradigm
Từ khóa tự do The Evolution Of Fintech
Tác giả(bs) CN Barberis, Jànos
Tác giả(bs) CN Buckley, Ross
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125703
00241
004686537F7-C6B0-4F88-BEAC-E37BD82F9D77
005202404161729
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20240416172914|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a332.6019 |bD733 - A748
100 |aArner, Douglas
245 |aThe Evolution Of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm? / |cDouglas Arner; Jànos Barberis; Ross Buckley
260 |c2015
300 |a46 tr. ; |ccm.
653 |aParadigm
653 |aThe Evolution Of Fintech
691 |aTài chính ngân hàng
700 |aBarberis, Jànos
700|aBuckley, Ross
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/tài chính ngân hàng/bia/05thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1