DDC 658.4
Tác giả CN Nguyễn, Hữu Long
Nhan đề Giáo trình đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp / Nguyễn Hữu Long, Trần Thị Hồng, Phạm Thị Lan Phượng, Hồ Minh Nhật, Hoàng Hà, Ngô Hữu Thống
Thông tin xuất bản H. : Thanh niên, 2022
Mô tả vật lý 299 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122384-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124940
00247
0044A2F7A79-1D17-4638-ACFC-F750473D2BE5
005202401201349
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043543612|c195000
039|a20240406105147|bvulh|c|d|y20240120134918|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a658.4|bN576 - L848
100 |aNguyễn, Hữu Long
245 |aGiáo trình đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp / |cNguyễn Hữu Long, Trần Thị Hồng, Phạm Thị Lan Phượng, Hồ Minh Nhật, Hoàng Hà, Ngô Hữu Thống
260 |aH. : |bThanh niên, |c2022
300 |a299 tr. ; |ccm.
691 |aQuản trị du lịch và lữ hành
691|aQuản trị kinh doanh
691|aQuản trị khách sạn
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122384-6
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/20/21thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122384 Kho sách chuyên ngành 658.4 N576 - L848 Quản trị du lịch và lữ hành 1
2 10122385 Kho sách chuyên ngành 658.4 N576 - L848 Quản trị du lịch và lữ hành 2
3 10122386 Kho sách chuyên ngành 658.4 N576 - L848 Quản trị du lịch và lữ hành 3

Không có liên kết tài liệu số nào