DDC 302.23
Tác giả CN Phạm, Sông Thu
Nhan đề Truyền thông theo phong cách win win / Phạm Sông Thu
Thông tin xuất bản H. : Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 343 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122556-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125037
00245
004F4AED600-553B-4212-B1FD-7BB408D24B70
005202401241601
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786045537046|c139000
039|y20240124160115|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a302.23|bP534 - T532
100 |aPhạm, Sông Thu
245 |aTruyền thông theo phong cách win win / |cPhạm Sông Thu
260 |aH. : |bHà Nội, |c2020
300 |a343 tr. ; |ccm.
691 |aTruyền thông đa phương tiện
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122556-8
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/24/29thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122556 Kho sách chuyên ngành 302.23 P534 - T532 Truyền thông đa phương tiện 1
2 10122557 Kho sách chuyên ngành 302.23 P534 - T532 Truyền thông đa phương tiện 2
3 10122558 Kho sách chuyên ngành 302.23 P534 - T532 Truyền thông đa phương tiện 3

Không có liên kết tài liệu số nào