DDC 332.6019
Tác giả CN Baker, H. Kent
Nhan đề Tài chính hành vi : Nhà đầu tư, doanh nghiệp và thị trường : Behavioral finance Investors, Corporations, and Markeets / H. Kent Baker, John R. Nofsinger; Phan Thị Bích Nguyệt, Lê Đạt Chí, Trần Thị Hải Lý, Phạm Dương Phương Thảo, Phùng Đức Nam, Lê Thị Phương Vy
Thông tin xuất bản TP.HCM : Kinh tế TP.HCM, 2012
Mô tả vật lý 1129 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(2): 10122032-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124423
00240
004CEA104E1-2D55-43F0-A69A-CEA39B2442C3
005202401031536
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |a9780470449115|c399000
039|y20240103153616|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a332.6019|bB167 - H111
100 |aBaker, H. Kent
245 |aTài chính hành vi : Nhà đầu tư, doanh nghiệp và thị trường : |bBehavioral finance Investors, Corporations, and Markeets / |cH. Kent Baker, John R. Nofsinger; Phan Thị Bích Nguyệt, Lê Đạt Chí, Trần Thị Hải Lý, Phạm Dương Phương Thảo, Phùng Đức Nam, Lê Thị Phương Vy
260 |aTP.HCM : |bKinh tế TP.HCM, |c2012
300 |a1129 tr. ; |ccm.
691 |aTài chính ngân hàng
691|aKế toán
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(2): 10122032-3
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/3 vu/16thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122032 Kho sách chuyên ngành 332.6019 B167 - H111 Tài chính ngân hàng 1
2 10122033 Kho sách chuyên ngành 332.6019 B167 - H111 Tài chính ngân hàng 2

Không có liên kết tài liệu số nào