DDC 617.172
Tác giả CN Phạm, Văn Minh
Nhan đề Thang điểm lượng giá thường áp dụng trong phục hồi chức năng / PGS.TS. Phạm Văn Minh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2022
Mô tả vật lý 197 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Thang điểm lượng giá
Từ khóa tự do Phục hồi chức năng
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125714
00217
004335CC4B4-F031-4D93-90F8-61DD7FECAD6D
005202404201000
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20240420100037|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a617.172 |bP534 - M664
100 |aPhạm, Văn Minh
245 |aThang điểm lượng giá thường áp dụng trong phục hồi chức năng / |cPGS.TS. Phạm Văn Minh
260 |aHà Nội : |bY học, |c2022
300 |a197 tr. ; |ccm.
653 |aThang điểm lượng giá
653 |aPhục hồi chức năng
691 |aVật lý trị liệu - phục hồi chức năng
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/vật lý trị liệu - phục hồi chức năng/bia/04thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d2