DDC 657.0711
Tác giả CN Nguyễn, Thị Loan
Tác giả TT Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM. Khoa kế toán kiểm toán
Nhan đề Nguyên lý kế toán : Lý thuyết bài tập bài giải / Nguyễn Thị Loan
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2018
Mô tả vật lý 355 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122416-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124951
00249
004B29D0F33-8724-481A-8CE2-F3A304A1227B
005202401201609
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786045995914|c189000
039|y20240120160920|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a657.0711|bN576 - L795
100 |aNguyễn, Thị Loan
110 |aTrường Đại học Ngân hàng TP.HCM. Khoa kế toán kiểm toán
245 |aNguyên lý kế toán : |bLý thuyết bài tập bài giải / |cNguyễn Thị Loan
260 |aH. : |bLao động, |c2018
300 |a355 tr. ; |ccm.
691 |aKế toán
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122416-8
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/20/31thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122416 Kho sách chuyên ngành 657.0711 N576 - L795 Kế toán 1
2 10122417 Kho sách chuyên ngành 657.0711 N576 - L795 Kế toán 2
3 10122418 Kho sách chuyên ngành 657.0711 N576 - L795 Kế toán 3

Không có liên kết tài liệu số nào