DDC 346.59704
Tác giả TT Chính phủ
Nhan đề Nghị định số 99/2015/NĐ-CP : Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở / Chính phủ
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2015
Mô tả vật lý 92 tr. ; cm.
Tóm tắt Trình bày những điều luật về nhà ở của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2014. Những quy định chung về sở hữu nhà ở, phát triển nhà ở, chính sách nhà ở xã hội...
Từ khóa tự do Văn bản pháp luật
Từ khóa tự do Nhà ở
Từ khóa tự do Luật nhà ở
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123312
00266
0044A69107B-8B1F-42EC-934A-14DDFF76EF1E
005202310231529
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20231023152954|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a346.59704|bC539
110 |aChính phủ
245 |aNghị định số 99/2015/NĐ-CP : |bNghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở / |cChính phủ
260 |aHà Nội, |c2015
300 |a92 tr. ; |ccm.
520 |aTrình bày những điều luật về nhà ở của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2014. Những quy định chung về sở hữu nhà ở, phát triển nhà ở, chính sách nhà ở xã hội...
653 |aVăn bản pháp luật
653 |aNhà ở
653 |aLuật nhà ở
691 |aLuật kinh tế
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/11111logothumbimagethumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1