DDC 361.60959774
Tác giả TT Chính phủ
Nhan đề Nghị định số 49/2021/NĐ-CP : Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội / Chính phủ
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 20 tr. ; cm.
Tóm tắt Trình bày tổng quan về nhà ở xã hội; kinh nghiệm xây dựng nhà ở xã hội trên thế giới và tại Việt Nam; các yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế nhà ở xã hội
Từ khóa tự do Phát triển nahf ở xã hội
Từ khóa tự do Quản lý nhà ở xã hội
Từ khóa tự do Văn bản pháp luật
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123313
00266
004ED910E73-B65C-4D48-929A-640AFA409B4F
005202310231541
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20231023154105|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a361.60959774|bC539
110 |aChính phủ
245 |aNghị định số 49/2021/NĐ-CP : |bNghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội / |cChính phủ
260 |aHà Nội, |c2021
300 |a20 tr. ; |ccm.
520 |aTrình bày tổng quan về nhà ở xã hội; kinh nghiệm xây dựng nhà ở xã hội trên thế giới và tại Việt Nam; các yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế nhà ở xã hội
653 |aPhát triển nahf ở xã hội
653 |aQuản lý nhà ở xã hội
653 |aVăn bản pháp luật
691 |aLuật kinh tế
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/11111logothumbimagethumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1