DDC 346.597086
Tác giả CN Bùi, Thị Hằng Nga
Tác giả TT Trường Đại học Kinh tế - Luật
Nhan đề Pháp luật kinh doanh bảo hiểm Việt Nam : Sách Tham khảo / Bùi Thị Hằng Nga; Bạch Thị Nhã Nam
Lần xuất bản Tái bản lần 1
Thông tin xuất bản Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023
Mô tả vật lý 378 tr. ; 24 cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10121973-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124397
00265
004BF0F2C7F-EFDE-481D-99A9-0D3E6276241C
005202401041334
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786044790008|c120000
039|a20240104133452|bvulh|y20240103095817|ztamnt
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a346.597086|bB932 - N576
100 |aBùi, Thị Hằng Nga
110 |aTrường Đại học Kinh tế - Luật|bĐại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
245 |aPháp luật kinh doanh bảo hiểm Việt Nam : |bSách Tham khảo / |cBùi Thị Hằng Nga; Bạch Thị Nhã Nam
250 |aTái bản lần 1
260 |aHồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, |c2023
300 |a378 tr. ; |c24 cm.
691 |aLuật kinh tế
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10121973-5
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/tam/3.1.24/04thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10121973 Kho sách chuyên ngành 346.597086 B932 - N576 Luật kinh tế 1
2 10121974 Kho sách chuyên ngành 346.597086 B932 - N576 Luật kinh tế 2
3 10121975 Kho sách chuyên ngành 346.597086 B932 - N576 Luật kinh tế 3

Không có liên kết tài liệu số nào