• Giáo TrìnhLuật
  • 342.59702 N576 - D916
    Bình luận khoa học Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 /

DDC 342.59702
Tác giả CN Nguyễn, Đăng Dung
Tác giả TT Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật
Nhan đề Bình luận khoa học Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 / Nguyễn Đăng Dung, Trịnh Quốc Toản, Đặng Minh Tuấn
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016
Mô tả vật lý 457 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122413-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124950
00232
004100EB26B-146C-4CE9-97F3-40B4C8EF4027
005202401201603
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9786045723265|c120000
039|y20240120160356|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a342.59702|bN576 - D916
100 |aNguyễn, Đăng Dung
110 |aĐại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật
245 |aBình luận khoa học Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 / |cNguyễn Đăng Dung, Trịnh Quốc Toản, Đặng Minh Tuấn
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2016
300 |a457 tr. ; |ccm.
691 |aLuật
691|aLuật kinh tế
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122413-5
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/20/30thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122413 Kho sách chuyên ngành 342.59702 N576 - D916 Luật 1
2 10122414 Kho sách chuyên ngành 342.59702 N576 - D916 Luật 2
3 10122415 Kho sách chuyên ngành 342.59702 N576 - D916 Luật 3

Không có liên kết tài liệu số nào