DDC 335.412
Tác giả TT Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nhan đề Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin / Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tin xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018
Mô tả vật lý 494 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125743
00227
004E09A28A3-CAA4-4D75-8162-7C3CACBC1D4D
005202404241807
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20240424180739|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a335.412|bB662
110 |aBộ Giáo dục và Đào tạo
245 |aGiáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin / |cBộ Giáo dục và Đào tạo
260 |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2018
300 |a494 tr. ; |ccm.
691 |aCông nghệ thông tin
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/cntt/bia/08thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1