DDC 616.4
Tác giả CN Hà, Thị Anh
Nhan đề Kỹ thuật xét nghiệm huyết học truyền máu : sách đào tạo cử nhận kỹ thuật y học / Hà Thị Anh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2011
Mô tả vật lý 194 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Kỹ thuật xét nghiệm y học
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10122658
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125818
00220
0045197C17F-0F3E-49A1-88ED-2A577C128046
005202405101038
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20240510103841|bvulh|y20240510103834|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a616.4|bH111 - A596
100 |aHà, Thị Anh
245 |aKỹ thuật xét nghiệm huyết học truyền máu : |bsách đào tạo cử nhận kỹ thuật y học / |cHà Thị Anh
260 |aHà Nội : |bY học, |c2011
300 |a194 tr. ; |ccm.
653 |aKỹ thuật xét nghiệm y học
691 |aKỹ thuật xét nghiệm y học
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10122658
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2021/tháng 12/30v/2thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122658 Kho sách chuyên ngành 616.4 H111 - A596 Kỹ thuật xét nghiệm y học 1

Không có liên kết tài liệu số nào