DDC 158.30711
Tác giả CN Trần, Thị Minh Đức
Nhan đề Giáo trình Tham vấn tâm lý / Trần Thị Minh Đức
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 437 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày tổng quan về ngành khoa học ứng dụng tham vấn tâm lí; Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển ngành tham vấn tâm lí; các lí thuyết tiếp cận cá nhân trong tham vấn tâm lí; nhà tham vấn và thân chủ trong mối quan hệ tham vấn tâm lí; đạo đức, kĩ năng, qui trình và luyện thực hành trong tham vấn tâm lí
Từ khóa tự do Tham vấn
Từ khóa tự do Tâm lí
Từ khóa tự do Giáo dục mầm non
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122354-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124931
00274
004BB629BF1-12F5-46E9-965F-196524DB900A
005202401201002
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786043848113|c120000
039|y20240120100241|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a158.30711|bT772 - Đ822
100 |aTrần, Thị Minh Đức
245 |aGiáo trình Tham vấn tâm lý / |cTrần Thị Minh Đức
260 |aHà Nội : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2023
300 |a437 tr. ; |c24 cm.
520 |aTrình bày tổng quan về ngành khoa học ứng dụng tham vấn tâm lí; Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển ngành tham vấn tâm lí; các lí thuyết tiếp cận cá nhân trong tham vấn tâm lí; nhà tham vấn và thân chủ trong mối quan hệ tham vấn tâm lí; đạo đức, kĩ năng, qui trình và luyện thực hành trong tham vấn tâm lí
653 |aTham vấn
653 |aTâm lí
653 |aGiáo dục mầm non
691 |aGiáo dục mầm non
691|aQuản lý giáo dục
691|aGiáo dục tiểu học
691|aTâm lý học
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122354-6
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2022/tháng 3/11/22thumbimage.jpg
890|a3|b3|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122354 Kho sách chuyên ngành 158.30711 T772 - Đ822 Tâm lý học 1
2 10122355 Kho sách chuyên ngành 158.30711 T772 - Đ822 Tâm lý học 2 Hạn trả:22-06-2024
3 10122356 Kho sách chuyên ngành 158.30711 T772 - Đ822 Tâm lý học 3

Không có liên kết tài liệu số nào