DDC 428.24
Tác giả CN Azar, Betty Schrampfer
Nhan đề Understanding and using English grammar : with Answer key / Betty Schrampfer Azar; Stacy A. Hagen
Lần xuất bản Fourth edition
Thông tin xuất bản New York : Pearson, 2009
Mô tả vật lý 548 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000u##4500
00124295
00279
004AD86D4EE-62EC-40F0-AA59-784E8D9114C3
005202312271119
008231227s2009 vm eng
0091 0
039|y20231227111954|ztamnt
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |aeng
044 |avm
082 |a428.24|bB565 - A992
100 |aAzar, Betty Schrampfer
245 |aUnderstanding and using English grammar : |bwith Answer key / |cBetty Schrampfer Azar; Stacy A. Hagen
250 |aFourth edition
260 |aNew York : |bPearson, |c2009
300 |a548 tr. ; |ccm.
691 |aQuản lý giáo dục
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 12/tam/27.12/10thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1