DDC 370.9597
Tác giả CN Nguyễn, Quốc Vương
Nhan đề Giáo dục Việt Nam học gì từ Nhật Bản : Giáo dục và giáo dục lịch sử trong cái nhìn so sánh Việt Nam Nhật Bản / Nguyễn Quốc Vương
Thông tin xuất bản H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021
Mô tả vật lý 323 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122258-60
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124901
00280
004CB4C01B2-4397-446B-8240-9EF77F528ECA
005202401181725
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786045691328|c98000
039|a20240408093716|bvulh|c|d|y20240118172542|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a370.9597|bN576 - V994
100 |aNguyễn, Quốc Vương
245 |aGiáo dục Việt Nam học gì từ Nhật Bản : |bGiáo dục và giáo dục lịch sử trong cái nhìn so sánh Việt Nam Nhật Bản / |cNguyễn Quốc Vương
260 |aH. : |bPhụ nữ Việt Nam, |c2021
300 |a323 tr. ; |ccm.
691 |aQuản lý giáo dục
691|aNhật Bản học
691|aTâm lý học
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122258-60
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/18/23thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122258 Kho sách chuyên ngành 370.9597 N576 - V994 Quản lý giáo dục 1
2 10122259 Kho sách chuyên ngành 370.9597 N576 - V994 Quản lý giáo dục 2
3 10122260 Kho sách chuyên ngành 370.9597 N576 - V994 Quản lý giáo dục 3

Không có liên kết tài liệu số nào