• Sách Tham KhảoKiến trúc
  • 335.43 D132
    81 Câu hỏi và đáp án trả lời môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin /

DDC 335.43
Tác giả TT Đại học sư phạm Hà Nội
Nhan đề 81 Câu hỏi và đáp án trả lời môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin / Đại học sư phạm Hà Nội
Thông tin xuất bản Hà Nội
Mô tả vật lý 143 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125538
00254
0041FAE767D-5D33-411F-8BCB-4223AB0C5D7A
005202404091635
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20240409163509|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a335.43|bD132
110 |aĐại học sư phạm Hà Nội
245 |a81 Câu hỏi và đáp án trả lời môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin / |cĐại học sư phạm Hà Nội
260 |aHà Nội
300 |a143 tr. ; |ccm.
691 |aKiến trúc
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/kien truc/bia/81thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1