DDC 613.7042
Tác giả CN Bompa, Tudor O.
Nhan đề Conditioning young athletes / Tudor Bompa, Michael Carrera
Thông tin xuất bản Champaign, IL : Human Kinetics, 2015
Mô tả vật lý 296 tr. ; cm.
Tác giả(bs) CN Carrera, Michael
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000u##4500
00123194
00213
0044F84B60B-A988-4C1F-8C53-0ABD32DCA585
005202310231333
008231019s2015 vm eng
0091 0
039|a20231023133316|bvulh|y20231019092249|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a613.7042|bB696 - T912
100 |aBompa, Tudor O.
245 |aConditioning young athletes / |cTudor Bompa, Michael Carrera
260 |aChampaign, IL : |bHuman Kinetics, |c2015
300 |a296 tr. ; |ccm.
691 |aRăng hàm mặt
691|aGiáo dục thể chất
700 |aCarrera, Michael
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 10/19 vu/6thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0