DDC 428.6
Tác giả CN Sharma, Pete
Nhan đề Reading the News / Pete Sharma
Thông tin xuất bản Heinle ELT, 2007
Mô tả vật lý 116 tr. ; cm.
Tóm tắt We take our news for granted: that it will inform us about the significant people and cite the authoritative ones, reflect the world the way it is, and tell us why something happens as it does
Từ khóa tự do the News
Từ khóa tự do The News
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123481
00257
004AB8B8907-4546-4B4B-AC56-E6681D9EE9A9
005202311041042
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|y20231104104234|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a428.6 |bP477 - S531
100 |aSharma, Pete
245 |aReading the News / |cPete Sharma
260 |bHeinle ELT, |c2007
300 |a116 tr. ; |ccm.
520 |aWe take our news for granted: that it will inform us about the significant people and cite the authoritative ones, reflect the world the way it is, and tell us why something happens as it does
653 |athe News
653 |aThe News
691 |aQuan hệ quốc tế
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2023/tháng 11/4 tan/bia/qhqt/25thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1