DDC 320.1
Tác giả CN Nguyễn, Minh Đoan
Tác giả TT Trường đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình lý luận về nhà nước và pháp luật / Nguyễn Minh Đoan (ch.b.)
Lần xuất bản Tái bản lần thứ sáu, có sửa chữa bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023
Mô tả vật lý 524 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Lý luận
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Nhà nước
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10121976-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124398
00265
0042507A160-2EB1-42D8-99C8-BDE2B2898CDB
005202401030959
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020|a9786045788240|c223000
039|a20240103095950|bvulh|y20240103095911|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a320.1|bN576 - Đ631
100 |aNguyễn, Minh Đoan
110 |aTrường đại học Luật Hà Nội
245 |aGiáo trình lý luận về nhà nước và pháp luật / |cNguyễn Minh Đoan (ch.b.)
250|aTái bản lần thứ sáu, có sửa chữa bổ sung
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2023
300 |a524 tr. ; |ccm.
653 |aLý luận
653 |aPháp luật
653 |aNhà nước
691 |aLuật kinh tế
691|aLuật
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10121976-8
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/3 vu/9thumbimage.jpg
890|a3|b1|c1|d1
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10121976 Kho sách chuyên ngành 320.1 N576 - Đ631 Luật 1
2 10121977 Kho sách chuyên ngành 320.1 N576 - Đ631 Luật 2
3 10121978 Kho sách chuyên ngành 320.1 N576 - Đ631 Luật 3