• Giáo TrìnhLuật
  • 347.59705 C514 - Đ132
    Giáo trình Những quy định chung về luật dân sự /

DDC 347.59705
Tác giả CN Chế, Mỹ Phương Đài
Tác giả TT Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh
Nhan đề Giáo trình Những quy định chung về luật dân sự / Chế Mỹ Phương Đài; Nguyễn Xuân Quang
Lần xuất bản Nối bản
Thông tin xuất bản Hà Nội : NXB Hồng Đức, 2023
Mô tả vật lý 411 tr. ; 21 cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122026-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124421
00232
004D290EBB7-D1C4-4AAB-97EA-22421E53AB34
005202401031522
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786043893977|c92000
039|y20240103152227|ztamnt
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a347.59705|bC514 - Đ132
100 |aChế, Mỹ Phương Đài
110 |aTrường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh
245 |aGiáo trình Những quy định chung về luật dân sự / |cChế Mỹ Phương Đài; Nguyễn Xuân Quang
250 |aNối bản
260 |aHà Nội : |bNXB Hồng Đức, |c2023
300 |a411 tr. ; |c21 cm.
691 |aLuật
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122026-8
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/tam/3.1.24/14thumbimage.jpg
890|a3|b0|c1|d1
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122026 Kho sách chuyên ngành 347.59705 C514 - Đ132 Luật 1
2 10122027 Kho sách chuyên ngành 347.59705 C514 - Đ132 Luật 2
3 10122028 Kho sách chuyên ngành 347.59705 C514 - Đ132 Luật 3