• Giáo Trình
  • 335.412 P534 - S617
    Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin :
DDC 335.412
Tác giả CN Phạm, Văn Sinh
Nhan đề Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin : Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Văn Sinh, Phạm Quang Phan
Lần xuất bản Xuất bản lần thứ 10
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017
Mô tả vật lý 491 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Tài liệu gồm 3 phần: thế giới quan, phương pháp luận triết học của chủ nghĩ Mác - Lênin, học thuyết kinh tế về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội...
Từ khóa tự do Chủ nghĩa triết học
Từ khóa tự do Mác Lênin
Từ khóa tự do Triết học
Tác giả(bs) CN Phạm, Quang Phan
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(15): 10112451-65
Địa chỉ HIU 2Kho sách chuyên ngành ĐS(2): 10111814-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00115479
0021
004F97774C4-2B54-44FE-BC9C-A368802013DA
005201908071143
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786045704813|c36.000 VNĐ
039|a20190807114710|bdiepbnh|y20190807114411|zdiepbnh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a335.412|bP534 - S617
100 |aPhạm, Văn Sinh
245 |aGiáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin : |bDành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / |cPhạm Văn Sinh, Phạm Quang Phan
250 |aXuất bản lần thứ 10
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2017
300 |a491 tr. ; |c21 cm.
520 |aTài liệu gồm 3 phần: thế giới quan, phương pháp luận triết học của chủ nghĩ Mác - Lênin, học thuyết kinh tế về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội...
653 |aChủ nghĩa triết học
653 |aMác Lênin
653 |aTriết học
691 |aĐại cương
700 |aPhạm, Quang Phan
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(15): 10112451-65
852|aHIU 2|bKho sách chuyên ngành ĐS|j(2): 10111814-5
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/1904bienmuc_h_a/giao-trinh-nhung-nguyen-ly-co-ban-cua-chu-nghia-mac-leninthumbimage.jpg
890|a17|b12
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10111814 Kho sách chuyên ngành ĐS 335.412 P534 - S617 Giáo trình 1
2 10111815 Kho sách chuyên ngành ĐS 335.412 P534 - S617 Giáo trình 2
3 10112451 Kho sách chuyên ngành 335.412 P534 - S617 Giáo trình 1
4 10112452 Kho sách chuyên ngành 335.412 P534 - S617 Giáo trình 2
5 10112453 Kho sách chuyên ngành 335.412 P534 - S617 Giáo trình 3
6 10112454 Kho sách chuyên ngành 335.412 P534 - S617 Giáo trình 4
7 10112455 Kho sách chuyên ngành 335.412 P534 - S617 Giáo trình 5
8 10112456 Kho sách chuyên ngành 335.412 P534 - S617 Giáo trình 6
9 10112457 Kho sách chuyên ngành 335.412 P534 - S617 Giáo trình 7
10 10112458 Kho sách chuyên ngành 335.412 P534 - S617 Giáo trình 8

Không có liên kết tài liệu số nào