• Sách Tham KhảoY đa khoa
  • 616 P534 - T883
    Đồng ứng trị liệu pháp. Mô Hình đồng ứng. Bấm huyệt phản xạ bàn tay - bàn chân /

DDC 616
Tác giả CN Phạm, Tuấn
Nhan đề Đồng ứng trị liệu pháp. Mô Hình đồng ứng. Bấm huyệt phản xạ bàn tay - bàn chân / Phạm Tuấn
Thông tin xuất bản 2016
Mô tả vật lý 606 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10120875
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120738
00215
004031646DD-B062-46E7-9A4F-2D48807ABFF9
005202212011704
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20221201170432|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a616|bP534 - T883
100 |aPhạm, Tuấn
245 |aĐồng ứng trị liệu pháp. Mô Hình đồng ứng. Bấm huyệt phản xạ bàn tay - bàn chân / |cPhạm Tuấn
260 |c2016
300 |a606 tr. ; |ccm.
691 |aY học cổ truyền
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10120875
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2022/tháng 12/1/20thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10120875 Kho sách chuyên ngành 616 P534 - T883 Y học cổ truyền 1

Không có liên kết tài liệu số nào