DDC 616
Tác giả CN Tào, Duy Cần
Nhan đề Cách sử dụng thuốc đặc chế / Tào Duy Cần
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2004
Mô tả vật lý 1395 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10120877
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120740
00223
004226C4BB7-A973-486B-9F53-3B29F50E382B
005202212011718
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|a20230619144344|bvulh|y20221201171759|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a616|bT171 - C212
100 |aTào, Duy Cần
245 |aCách sử dụng thuốc đặc chế / |cTào Duy Cần
260 |aHà Nội : |bY học, |c2004
300 |a1395 tr. ; |ccm.
691 |aDược
691|aPharmacology
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10120877
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2022/tháng 12/1/22thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10120877 Kho sách chuyên ngành 616 T171 - C212 Dược 1

Không có liên kết tài liệu số nào