DDC 155.333
Tác giả CN Else Quest, Nicole
Nhan đề The psychology of women and gender : half the human experience / Nicole Else-Quest (Author), Janet Shibley Hyde (Author)
Lần xuất bản 10th edition
Thông tin xuất bản Los Angeles : Sage, 2022
Mô tả vật lý 566 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách ngoại văn(1): 10202002
000 00000nam#a2200000u##4500
00125182
00274
004DD823087-DD8D-4223-87B0-151213E9D474
005202402261831
008231106s2022 vm eng
0091 0
020|a9781544393605|c3472000
039|y20240226183122|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a155.333|bE494 - N642
100 |aElse Quest, Nicole
245 |aThe psychology of women and gender : |bhalf the human experience / |cNicole Else-Quest (Author), Janet Shibley Hyde (Author)
250 |a10th edition
260 |aLos Angeles : |bSage, |c2022
300 |a566 tr. ; |ccm.
691 |aTâm lý học
852|aHIU 1|bKho sách ngoại văn|j(1): 10202002
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 2/26/6thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10202002 Kho sách ngoại văn 155.333 E494 - N642 Tâm lý học 1

Không có liên kết tài liệu số nào