• Luận Văn Thạc Sĩ
  • 657 P534 - S698
    Luận văn thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bảo vệ Thanh Niên Việt /

DDC 657
Tác giả CN Phạm, Hoàng Sơn
Nhan đề Luận văn thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bảo vệ Thanh Niên Việt / Phạm Hoàng Sơn; TS. Nguyễn Thị Bạch Tuyết (HDKH)
Thông tin xuất bản 2024
Mô tả vật lý 148 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Các yếu tố ảnh hưởng
Từ khóa tự do Sự thỏa mãn trong công việc
Từ khóa tự do Thanh Niên Việt
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126055
0024
004EC29842C-0FC2-4775-9E54-AE22656C16C2
005202406051622
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|y20240605162226|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a657|bP534 - S698
100 |aPhạm, Hoàng Sơn
245 |aLuận văn thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bảo vệ Thanh Niên Việt / |cPhạm Hoàng Sơn; TS. Nguyễn Thị Bạch Tuyết (HDKH)
260 |c2024
300 |a148 tr. ; |ccm.
653 |aCác yếu tố ảnh hưởng
653 |aSự thỏa mãn trong công việc
653 |aThanh Niên Việt
691 |aQuản trị kinh doanh
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/luân văn thạc sĩ/tháng 06/bia/14thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1