• Luận Văn Thạc Sĩ
  • 657 N576 - T532
    Luận văn thạc sĩ: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch thương mại Kỳ Hòa /

DDC 657
Tác giả CN Nguyễn, Ngọc Thuận
Nhan đề Luận văn thạc sĩ: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch thương mại Kỳ Hòa / Nguyễn Ngọc Thuận; TS. Nguyễn Thị Bạch Tuyết (HDKH)
Thông tin xuất bản 2024
Mô tả vật lý 149 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Các nhân tố ảnh hưởng
Từ khóa tự do Kỳ Hòa
Từ khóa tự do Sự gắn bó của nhân viên
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126057
0024
004F4823E82-FD64-40A7-8533-F9B9E8C50F13
005202406051635
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|y20240605163602|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a657|bN576 - T532
100 |aNguyễn, Ngọc Thuận
245 |aLuận văn thạc sĩ: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch thương mại Kỳ Hòa / |cNguyễn Ngọc Thuận; TS. Nguyễn Thị Bạch Tuyết (HDKH)
260 |c2024
300 |a149 tr. ; |ccm.
653 |aCác nhân tố ảnh hưởng
653 |aKỳ Hòa
653 |aSự gắn bó của nhân viên
691 |aQuản trị kinh doanh
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/luân văn thạc sĩ/tháng 06/bia/16thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d3