• Sách Tham Khảo
  • 335.43 D182 - H678
    Đề cương bài giảng môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin /
DDC 335.43
Tác giả CN Đặng, Ngọc Hoàng
Nhan đề Đề cương bài giảng môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin / Đặng Ngọc Hoàng
Thông tin xuất bản TP.HCM
Mô tả vật lý 262 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Gồm 9 chương; 1 Chủ nghĩa duy vật biện chứng 2 Phép biện chứng duy vật 3 Chủ nghĩa duy vật lịch sử 4 Học thuyết giá trị 5 Học thuyết giá trị thặng dư 6 Học thuyết kinh tế về chủ nghĩa tư bản độc quyền và tư bản độc quyền nhà nước 7 Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa 8 Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa 9 Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng
Từ khóa tự do Chủ nghĩa Mác - Lênin
Từ khóa tự do Chủ nghĩa xã hội khoa học
Từ khóa tự do Kinh tế chính trị học
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(32): 10107645-76
000 00000nam#a2200000ui#4500
001882
0022
00474EADD63-8565-44F2-AD6C-2CC95191AC52
005201804031538
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20180403153945|bdiepbnh|c20171109104327|dtanht|y20171103104925|zhoaitm
041 |avie
044 |avm
082 |a335.43|bD182 - H678
100 |aĐặng, Ngọc Hoàng
245 |aĐề cương bài giảng môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin / |cĐặng Ngọc Hoàng
260 |aTP.HCM
300 |a262 tr. ; |c21 cm.
520 |aGồm 9 chương; 1 Chủ nghĩa duy vật biện chứng 2 Phép biện chứng duy vật 3 Chủ nghĩa duy vật lịch sử 4 Học thuyết giá trị 5 Học thuyết giá trị thặng dư 6 Học thuyết kinh tế về chủ nghĩa tư bản độc quyền và tư bản độc quyền nhà nước 7 Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa 8 Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa 9 Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng
653 |aChủ nghĩa Mác - Lênin
653 |aChủ nghĩa xã hội khoa học
653 |aKinh tế chính trị học
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(32): 10107645-76
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2017/09112017/logothumbimage.jpg
890|a32|b92
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10107674 Kho sách chuyên ngành 335.43 D182 - H678 Sách tham khảo 30
2 10107675 Kho sách chuyên ngành 335.43 D182 - H678 Sách tham khảo 31
3 10107676 Kho sách chuyên ngành 335.43 D182 - H678 Sách tham khảo 32
4 10107673 Kho sách chuyên ngành 335.43 D182 - H678 Sách tham khảo 29
5 10107645 Kho sách chuyên ngành 335.43 D182 - H678 Sách tham khảo 1
6 10107646 Kho sách chuyên ngành 335.43 D182 - H678 Sách tham khảo 2
7 10107647 Kho sách chuyên ngành 335.43 D182 - H678 Sách tham khảo 3
8 10107648 Kho sách chuyên ngành 335.43 D182 - H678 Sách tham khảo 4
9 10107649 Kho sách chuyên ngành 335.43 D182 - H678 Sách tham khảo 5
10 10107650 Kho sách chuyên ngành 335.43 D182 - H678 Sách tham khảo 6

Không có liên kết tài liệu số nào