• Sách Tham Khảo
  • 335.43 D182 - H678
    Đề cương bài giảng môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin /

DDC 335.43
Tác giả CN Đặng, Ngọc Hoàng
Nhan đề Đề cương bài giảng môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin / Đặng Ngọc Hoàng
Thông tin xuất bản TP.HCM
Mô tả vật lý 262 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Gồm 9 chương; 1 Chủ nghĩa duy vật biện chứng 2 Phép biện chứng duy vật 3 Chủ nghĩa duy vật lịch sử 4 Học thuyết giá trị 5 Học thuyết giá trị thặng dư 6 Học thuyết kinh tế về chủ nghĩa tư bản độc quyền và tư bản độc quyền nhà nước 7 Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa 8 Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa 9 Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng
Từ khóa tự do Chủ nghĩa Mác - Lênin
Từ khóa tự do Chủ nghĩa xã hội khoa học
Từ khóa tự do Kinh tế chính trị học
Từ khóa tự do Dược
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(31): 10107645-70, 10107672-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
001882
0022
00474EADD63-8565-44F2-AD6C-2CC95191AC52
005201804031538
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20220214124548|bvulh|c20220214122800|dvulh|y20171103104925|zhoaitm
041 |avie
044 |avm
082 |a335.43|bD182 - H678
100 |aĐặng, Ngọc Hoàng
245 |aĐề cương bài giảng môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin / |cĐặng Ngọc Hoàng
260 |aTP.HCM
300 |a262 tr. ; |c21 cm.
520 |aGồm 9 chương; 1 Chủ nghĩa duy vật biện chứng 2 Phép biện chứng duy vật 3 Chủ nghĩa duy vật lịch sử 4 Học thuyết giá trị 5 Học thuyết giá trị thặng dư 6 Học thuyết kinh tế về chủ nghĩa tư bản độc quyền và tư bản độc quyền nhà nước 7 Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa 8 Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa 9 Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng
653 |aChủ nghĩa Mác - Lênin
653 |aChủ nghĩa xã hội khoa học
653 |aKinh tế chính trị học
653|aDược
691|aDược
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(31): 10107645-70, 10107672-6
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2017/09112017/logothumbimage.jpg
890|a31|b112|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10107674 Kho sách chuyên ngành 335.43 D182 - H678 Sách tham khảo 30
2 10107675 Kho sách chuyên ngành 335.43 D182 - H678 Sách tham khảo 31
3 10107676 Kho sách chuyên ngành 335.43 D182 - H678 Sách tham khảo 32
4 10107673 Kho sách chuyên ngành 335.43 D182 - H678 Sách tham khảo 29
5 10107645 Kho sách chuyên ngành 335.43 D182 - H678 Sách tham khảo 1
6 10107646 Kho sách chuyên ngành 335.43 D182 - H678 Sách tham khảo 2
7 10107647 Kho sách chuyên ngành 335.43 D182 - H678 Sách tham khảo 3
8 10107648 Kho sách chuyên ngành 335.43 D182 - H678 Sách tham khảo 4
9 10107649 Kho sách chuyên ngành 335.43 D182 - H678 Sách tham khảo 5
10 10107650 Kho sách chuyên ngành 335.43 D182 - H678 Sách tham khảo 6

Không có liên kết tài liệu số nào