DDC 335.4120711
Tác giả CN Bộ giáo dục và đào tạo
Nhan đề Giáo trình kinh tế chính trị Mác Lênin : Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị / Bộ giáo dục và đào tạo
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia sự thật, 2021
Mô tả vật lý 292tr. ; 21cm.
Tóm tắt Khái quát về kinh tế chính trị Mác-Lênin; học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác và ý nghĩa thời đại; lý luận của V.I.Lênin về chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước và những biểu hiện mới trong chủ nghĩa tư bản ngày nay; sở hữu và quan hệ lợi ích trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam...
Từ khóa tự do Mác Lênin
Từ khóa tự do Kinh tế chính trị Mác Lênin
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) TT Bộ giáo dục và đào tạo
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(11): 10120711, 10121139-48
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120229
00233
004DD6EFF1F-F9D4-4708-9812-1E484F4824C6
005202303280757
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786045765883|c63000
039|a20230328075713|bdiepbnh|y20221003141803|zdiepbnh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a335.4120711|bB662 - G434
100 |aBộ giáo dục và đào tạo
245 |aGiáo trình kinh tế chính trị Mác Lênin : |bDành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị / |cBộ giáo dục và đào tạo
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia sự thật, |c2021
300 |a292tr. ; |c21cm.
520 |aKhái quát về kinh tế chính trị Mác-Lênin; học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác và ý nghĩa thời đại; lý luận của V.I.Lênin về chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước và những biểu hiện mới trong chủ nghĩa tư bản ngày nay; sở hữu và quan hệ lợi ích trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam...
653 |aMác Lênin
653 |aKinh tế chính trị Mác Lênin
653 |aGiáo trình
691 |aLuật
710 |aBộ giáo dục và đào tạo
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(11): 10120711, 10121139-48
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2022/tháng 10/3.10d/5thumbimage.jpg
890|a11|b16|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10120711 Kho sách chuyên ngành 335.4120711 B662 - G434 Luật 1
2 10121139 Kho sách chuyên ngành 335.4120711 B662 - G434 Luật 2
3 10121140 Kho sách chuyên ngành 335.4120711 B662 - G434 Luật 3
4 10121141 Kho sách chuyên ngành 335.4120711 B662 - G434 Luật 4
5 10121142 Kho sách chuyên ngành 335.4120711 B662 - G434 Luật 5
6 10121143 Kho sách chuyên ngành 335.4120711 B662 - G434 Luật 6
7 10121144 Kho sách chuyên ngành 335.4120711 B662 - G434 Luật 7
8 10121145 Kho sách chuyên ngành 335.4120711 B662 - G434 Luật 8
9 10121146 Kho sách chuyên ngành 335.4120711 B662 - G434 Luật 9
10 10121147 Kho sách chuyên ngành 335.4120711 B662 - G434 Luật 10

Không có liên kết tài liệu số nào