Thông tin Cán bộ Thư Viện
1/ Trương Minh Hoài          
Chức vụ: Phụ trách Thư viện
Email: hoaitm@hiu.vn
SĐT: 0938.084.083
Địa điểm làm việc: Thư viện Điện Biên Phủ
Nhiệm vụ: Phụ trách chung
- Quản lý công tác tổ chức và các hoạt động chung của thư viện.
- Quản lý cơ sở vật chất, nguồn lực thông tin.
- Cập nhật và phát triển thư viện số, đảm bảo khả năng truy cập, chia sẻ, trao đổi dữ liệu, trong và giữa các thư viện, cơ quan thông tin cũng như với người dùng tin.
- Nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện.
- Hoạch định chiến lược phát triển thư viện;Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công. 
    
2/ Bùi Nguyễn Hoàng Diệp 
Chức vụ: Chuyên viên thư viện         
Email: diepbnh@hiu.vn
SĐT: 0978.760432
Địa điểm làm việc: Thư viện Điện Biên Phủ
Nhiệm vụ: Công tác nghiệp vụ
Áp dụng khung Phân loại DDC để phân loại tài liệu
Định chủ đề và mô tả nội dung tài liệu
Nhập liệu thông tin tài liệu vào phần mềm KIPOS
Biên mục MARC 21
Tích hợp, chuyển đổi chip RFID liên kết với hệ thống an ninh
Tổ chức kho và bảo quản tài liệu

3/ Đặng Thiên Tùng
Chuyên viên thư viện
Email: tungđt@hiu.vn
SĐT: 0903.881.375
Địa điểm làm việc: Thư viện
Đầm Sen
Nhiệm vụ: Công tác phục vụ bạn đọc, hướng dẫn tra cứu tìm kiếm tài liệu 

4/ Huỳnh Thanh Tấn          
Chức vụ: Chuyên viên thư viện         
Email: tanht@hiu.vn
SĐT: 0128.3921430
Nhiệm vụ:
Địa điểm làm việc: Thư viện Đầm Sen
- Quản trị Website thư viện   

5/ Lê Hoàng Vũ
Chức vụ: Chuyên viên Thư viện
Email: vulh@hiu.vn
SĐT: 0989.664.913
Địa điểm làm việc: Thư viện Điện Biên Phủ
Nhiệm vụ: 
- Hướng dẫn bạn đọc sử dụng thư viện, tra cứu tài liệu, cập nhật thông tin lên Website thư viện.
- Quản trị viên fanpage của thư viện.
- Thực hiện gia hạn, lưu thông mượn/trả tài liệu.
- Hỗ trợ online cho bạn đọc qua cổng thông tin điện tử của thư viện.
- Tham gia hỗ trợ bộ phận nghiệp vụ khi có tài liệu mới
- Thu nhận luận án, luận văn, xử lý để đưa lên thư viện số
- Hướng dẫn cho bạn đọc sử dụng các phần mềm và các cơ sở dữ liệu có ở thư viện
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Phụ trách Thư viện phân công