Thông tin Cán bộ Trung tâm Thông tin - Thư viện
1/ ThS. Trương Minh Hoài          
Chức vụ: Giám đốc 
Trung tâm Thông tin - Thư viện
Email: hoaitm@hiu.vn
SĐT: 0938.084.083
Địa điểm làm việc:
Trung tâm Thông tin - Thư viện Điện Biên Phủ
Nhiệm vụ: Phụ trách chung
- Quản lý công tác tổ chức và các hoạt động chung của
Trung tâm Thông tin - Thư viện.
- Quản lý cơ sở vật chất, nguồn lực thông tin.
- Cập nhật và phát triển thư viện số, đảm bảo khả năng truy cập, chia sẻ, trao đổi dữ liệu, trong và giữa các thư viện, cơ quan thông tin cũng như với người dùng tin.
- Nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động
Trung tâm Thông tin - Thư viện.
- Hoạch định chiến lược phát triển
Trung tâm Thông tin - Thư viện; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công. 
    
2/ Bùi Nguyễn Hoàng Diệp 
Chức vụ: Chuyên viên
Trung tâm Thông tin - Thư viện         
Email: diepbnh@hiu.vn
SĐT: 0978.760432
Địa điểm làm việc:
Trung tâm Thông tin - Thư viện Điện Biên Phủ
Nhiệm vụ: Công tác nghiệp vụ
Áp dụng khung Phân loại DDC để phân loại tài liệu
Định chủ đề và mô tả nội dung tài liệu
Nhập liệu thông tin tài liệu vào phần mềm KIPOS
Biên mục MARC 21
Tích hợp, chuyển đổi chip RFID liên kết với hệ thống an ninh
Tổ chức kho và bảo quản tài liệu

3/ Đặng Thiên Tùng
Chuyên viên
Trung tâm Thông tin - Thư viện
Email: tungđt@hiu.vn
SĐT: 0903.881.375
Địa điểm làm việc:
Trung tâm Thông tin - Thư viện Đầm Sen
Nhiệm vụ: Công tác phục vụ bạn đọc, hướng dẫn tra cứu tìm kiếm tài liệu 

4/ Huỳnh Thanh Tấn          
Chức vụ: Chuyên viên
Trung tâm Thông tin - Thư viện         
Email: tanht@hiu.vn
SĐT: 0128.3921430
Nhiệm vụ:
Địa điểm làm việc:
Trung tâm Thông tin - Thư viện Đầm Sen
- Quản trị Website
Trung tâm Thông tin - Thư viện   

5/ Lê Hoàng Vũ
Chức vụ: Chuyên viên
Trung tâm Thông tin - Thư viện
Email: vulh@hiu.vn
SĐT: 0989.664.913
Địa điểm làm việc:
Trung tâm Thông tin - Thư viện Điện Biên Phủ
Nhiệm vụ: 
- Hướng dẫn bạn đọc sử dụng thư viện, tra cứu tài liệu, cập nhật thông tin lên Website
Trung tâm Thông tin - Thư viện.
- Quản trị viên fanpage của
Trung tâm Thông tin - Thư viện.
- Thực hiện gia hạn, lưu thông mượn/trả tài liệu.
- Hỗ trợ online cho bạn đọc qua cổng thông tin điện tử của
Trung tâm Thông tin - Thư viện.
- Tham gia hỗ trợ bộ phận nghiệp vụ khi có tài liệu mới
- Thu nhận luận án, luận văn, xử lý để đưa lên thư viện số
- Hướng dẫn cho bạn đọc sử dụng các phần mềm và các cơ sở dữ liệu có ở
Trung tâm Thông tin - Thư viện
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Phụ trách Trung tâm Thông tin - Thư viện phân công
 
6/ Nguyễn Thị Tám 
Chức vụ: Chuyên viên 
Trung tâm Thông tin - Thư viện         
Email: tamnt2@hiu.vn
SĐT: 090.843.1470
Địa điểm làm việc: 
Trung tâm Thông tin - Thư viện Điện Biên Phủ
Nhiệm vụ: Công tác nghiệp vụ
Áp dụng khung Phân loại DDC để phân loại tài liệu
Định chủ đề và mô tả nội dung tài liệu
Nhập liệu thông tin tài liệu vào phần mềm KIPOS
Biên mục MARC 21
Tích hợp, chuyển đổi chip RFID liên kết với hệ thống an ninh
Tổ chức kho và bảo quản tài liệu