Dòng Nội dung
1
Luật Hình sự Việt Nam : Phần các tội phạm / Phạm Văn Beo
Cần Thơ, 2008
183 tr. ; cm.
Trường Đại học Cần Thơ
Áp dụng quy phạm pháp luật hình sự là một quá trình rất phức tạp và đa dạng, được tiến hành qua nhiều giai đoạn khác nhau. Trong đó, định tội là một giai đoạn cơ bản của quá trình đó. Định tội là việc xác nhận về mặt pháp lý sự phù hợp giữa các dấu hiệu của hành vi nguy hiểm cho xã hội cụ thể đã được thực hiện với các yếu tố cấu thành tội phạm cụ thể tương ứng được quy định trong Bộ luật hình sự. Có thể nói, định tội là việc xác định một hành vi cụ thể đã thực hiện thỏa mãn đầy đủ các dấu hiệu của một tội phạm cụ thể nào đó trong số các tội phạm được quy định trong Bộ luật hình sự.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Luật Hình sự Việt Nam : Phần chung / Phạm Văn Beo
Cần Thơ, 2008
311 tr. ; cm.
Trường Đại học Cần Thơ
Trình bày sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của Luật Hình sự Việt Nam; khái niệm, nhiệm vụ, các nguyên tắc cơ bản và nguồn của Luật Hình sự Việt Nam. Nghiên cứu các vấn đề về tội phạm, cấu thành tội phạm, khách thể của tội phạm, mặt khách quan và chủ quan của tội phạm, các giai đoạn thực hiện tội phạm; đồng phạm...
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Luật Hình sự Việt Nam : Quyển 1. Phần chung / Phạm Văn Beo
Hà Nội, Chính trị quốc gia sự thật 2019
583 tr. ; cm.

Trình bày sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của Luật Hình sự Việt Nam; khái niệm, nhiệm vụ, các nguyên tắc cơ bản và nguồn của Luật Hình sự Việt Nam. Nghiên cứu các vấn đề về tội phạm, cấu thành tội phạm, khách thể của tội phạm, mặt khách quan và chủ quan của tội phạm, các giai đoạn thực hiện tội phạm; đồng phạm...
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)