Dòng Nội dung
1
Lược sử lập hiến các quốc gia Đông Nam Á / Phan Đăng Thanh, Trương Thị Hoà ; S.t. tài liệu: Đinh Bá Trung...
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2014
621 tr. ; cm.

Trình bày lịch sử ra đời và các bước hoàn thiện Hiến pháp của 11 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, những sự kiện liên quan đến các bản Hiến pháp Việt Nam từ trước đến nay
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)