DDC 346.597092202632
Tác giả TT Chính Phủ
Nhan đề Nghị định số 60/2015/NĐ-CP : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán / Chính Phủ
Thông tin xuất bản 2015
Mô tả vật lý 21 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120213
00266
004E720EC96-F845-4437-9904-6CCFF50AA83A
005202209301011
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20220930101153|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a346.597092202632
110 |aChính Phủ
245 |aNghị định số 60/2015/NĐ-CP : |bSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán / |cChính Phủ
260 |c2015
300 |a21 tr. ; |ccm.
691 |aLuật kinh tế
691|aLuật
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/11111logothumbimagethumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0