DDC 340.023
Tác giả CN Nguyễn, Ngọc Bích
Nhan đề Tư duy pháp lý của luật sư : Nhìn thật rộng và đánh tập trung / Nguyễn Ngọc Bích
Thông tin xuất bản TP.HCM : Trẻ, 2022
Mô tả vật lý 442 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật
Từ khóa tự do Luật sư
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(5): 10120910-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120992
00266
004FA18D209-3D25-477E-8921-630682D58A56
005202212291612
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020|a9786041195585|c245000
039|y20221229161303|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a340.023|bN576 - B583
100 |aNguyễn, Ngọc Bích
245 |aTư duy pháp lý của luật sư : |bNhìn thật rộng và đánh tập trung / |cNguyễn Ngọc Bích
260 |aTP.HCM : |bTrẻ, |c2022
300 |a442 tr. ; |ccm.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật
653 |aLuật sư
691 |aLuật kinh tế
691|aLuật
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(5): 10120910-4
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2022/tháng 10/4/1thumbimage.jpg
890|a5|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10120910 Kho sách chuyên ngành 340.023 N576 - B583 Luật kinh tế 1
2 10120911 Kho sách chuyên ngành 340.023 N576 - B583 Luật kinh tế 2
3 10120912 Kho sách chuyên ngành 340.023 N576 - B583 Luật kinh tế 3
4 10120913 Kho sách chuyên ngành 340.023 N576 - B583 Luật kinh tế 4
5 10120914 Kho sách chuyên ngành 340.023 N576 - B583 Luật kinh tế 5