DDC 349.597
Tác giả CN Nguyễn, Ngọc Điện
Tác giả TT Trường Đại Học Mở TP.HCM. Khoa Luật
Nhan đề Giáo trình luật dân sự. Tập 1 / Nguyễn Ngọc Điện
Lần xuất bản Lần 8
Thông tin xuất bản TP.HCM : Đại học Quốc gia TP.HCM, 2022
Mô tả vật lý 408 tr. ; cm.
Tóm tắt Luật và luật dân sự - Luật là tập hợp những quy tắc xử sự chung mà sự tôn trọng (đối với những quy tắc ấy) được bảo đảm bằng các biện pháp cưỡng chế của bộ máy Nhà nước. Luật dân sự, trong quan niệm La-tinh, là tập hợp các quy tắc xử sự chung chi phối các mối quan hệ giữa người và người. Theo nghĩa đó, thì thoạt trông hầu như không có gì khác biệt giữa luật dân sự và tư pháp: tư pháp cũng bao gồm các quy tắc xử sự chi phối các mối quan hệ giữa người và người; trong khi công pháp là tập hợp các quy tắc xử sự chung chi phối các mối quan hệ trong đó có sự tham gia của Nhà nước, cơ quan Nhà nước, hoặc nhân viên Nhà nước thi hành công vụ (Luật hiến pháp, Luật hành chính, Luật hình sự,...). Ở La Mã, luật dân sự (jus civile) là luật áp dụng đối với các công dân La Mã, phân biệt với luật chung (jus gentium) áp dụng cho tất cả những ai không có tư cách công dân La Mã.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(7): 10120920-1, 10121009-13
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120994
00266
0045886A8EE-4D75-4905-9B0F-80935F396720
005202212291646
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020|a9786047389353|c120000
039|y20221229164702|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a349.597|bN576 - Đ562
100 |aNguyễn, Ngọc Điện
110 |aTrường Đại Học Mở TP.HCM. Khoa Luật
245 |aGiáo trình luật dân sự. |nTập 1 / |cNguyễn Ngọc Điện
250|aLần 8
260 |aTP.HCM : |bĐại học Quốc gia TP.HCM, |c2022
300 |a408 tr. ; |ccm.
520 |aLuật và luật dân sự - Luật là tập hợp những quy tắc xử sự chung mà sự tôn trọng (đối với những quy tắc ấy) được bảo đảm bằng các biện pháp cưỡng chế của bộ máy Nhà nước. Luật dân sự, trong quan niệm La-tinh, là tập hợp các quy tắc xử sự chung chi phối các mối quan hệ giữa người và người. Theo nghĩa đó, thì thoạt trông hầu như không có gì khác biệt giữa luật dân sự và tư pháp: tư pháp cũng bao gồm các quy tắc xử sự chi phối các mối quan hệ giữa người và người; trong khi công pháp là tập hợp các quy tắc xử sự chung chi phối các mối quan hệ trong đó có sự tham gia của Nhà nước, cơ quan Nhà nước, hoặc nhân viên Nhà nước thi hành công vụ (Luật hiến pháp, Luật hành chính, Luật hình sự,...). Ở La Mã, luật dân sự (jus civile) là luật áp dụng đối với các công dân La Mã, phân biệt với luật chung (jus gentium) áp dụng cho tất cả những ai không có tư cách công dân La Mã.
691 |aLuật kinh tế
691|aLuật
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(7): 10120920-1, 10121009-13
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2022/tháng 9/28/10thumbimage.jpg
890|a7|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10120920 Kho sách chuyên ngành 349.597 N576 - Đ562 Luật kinh tế 1
2 10120921 Kho sách chuyên ngành 349.597 N576 - Đ562 Luật kinh tế 2
3 10121009 Kho sách chuyên ngành 349.597 N576 - Đ562 Luật kinh tế 3
4 10121010 Kho sách chuyên ngành 349.597 N576 - Đ562 Luật kinh tế 4
5 10121011 Kho sách chuyên ngành 349.597 N576 - Đ562 Luật kinh tế 5
6 10121012 Kho sách chuyên ngành 349.597 N576 - Đ562 Luật kinh tế 6
7 10121013 Kho sách chuyên ngành 349.597 N576 - Đ562 Luật kinh tế 7

Không có liên kết tài liệu số nào