DDC 345.597
Tác giả CN Phạm, Văn Beo
Nhan đề Luật Hình sự Việt Nam : Quyển 1. Phần chung / Phạm Văn Beo
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2019
Thông tin xuất bản Chính trị quốc gia sự thật
Mô tả vật lý 583 tr. ; cm.
Tóm tắt Trình bày sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của Luật Hình sự Việt Nam; khái niệm, nhiệm vụ, các nguyên tắc cơ bản và nguồn của Luật Hình sự Việt Nam. Nghiên cứu các vấn đề về tội phạm, cấu thành tội phạm, khách thể của tội phạm, mặt khách quan và chủ quan của tội phạm, các giai đoạn thực hiện tội phạm; đồng phạm...
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật hình sự
Từ khóa tự do Pháp luật
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(2): 10121007-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121024
00266
004938F28EA-96F1-4395-B735-68E9EFAC553E
005202212311159
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020|a9786045748305|c215000
039|a20221231115932|bvulh|y20221231115834|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a345.597|bP534 - B481
100 |aPhạm, Văn Beo
245 |aLuật Hình sự Việt Nam : |bQuyển 1. Phần chung / |cPhạm Văn Beo
260 |aHà Nội, |c2019
260|bChính trị quốc gia sự thật
300 |a583 tr. ; |ccm.
520 |aTrình bày sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của Luật Hình sự Việt Nam; khái niệm, nhiệm vụ, các nguyên tắc cơ bản và nguồn của Luật Hình sự Việt Nam. Nghiên cứu các vấn đề về tội phạm, cấu thành tội phạm, khách thể của tội phạm, mặt khách quan và chủ quan của tội phạm, các giai đoạn thực hiện tội phạm; đồng phạm...
653 |aViệt Nam
653 |aLuật hình sự
653 |aPháp luật
691 |aLuật kinh tế
691|aLuật
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(2): 10121007-8
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2022/tháng 12/31/12thumbimage.jpg
890|a2|b1|c1|d1
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10121007 Kho sách chuyên ngành 345.597 P534 - B481 Luật kinh tế 1 Hạn trả:04-07-2024
2 10121008 Kho sách chuyên ngành 345.597 P534 - B481 Luật kinh tế 2