DDC 346.59704802632
Nhan đề Luật sở hữu trí tuệ (hiện hành) : (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022
Mô tả vật lý 235 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(2): 10121016-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121026
00266
004D8F75233-3DFD-4968-8739-8ECE7F3BA41A
005202212311225
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786045775707|c91000
039|y20221231122551|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a346.59704802632|bL926 - S675
245 |aLuật sở hữu trí tuệ (hiện hành) : |b(sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019)
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2022
300 |a235 tr. ; |ccm.
691 |aLuật
691 |aLuật kinh tế
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(2): 10121016-7
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2022/tháng 12/31/14thumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10121016 Kho sách chuyên ngành 346.59704802632 L926 - S675 Luật kinh tế 1
2 10121017 Kho sách chuyên ngành 346.59704802632 L926 - S675 Luật kinh tế 2