DDC 346.597
Tác giả TT Quốc hội
Nhan đề Luật số 03/2022/QH15 : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự / Quốc hội
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 15 tr. ; cm.
Tóm tắt Giới thiệu về một số sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự hiện hành.
Từ khóa tự do Luật sửa đổi
Từ khóa tự do Văn bản pháp luật
Từ khóa tự do Pháp luật việt Nam
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123308
00266
004BE5EF4A1-0766-4283-A06D-EFD271C56E17
005202310231448
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20231023144835|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a346.597|bQ91
110 |aQuốc hội
245 |aLuật số 03/2022/QH15 : |bLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự / |cQuốc hội
260 |aHà Nội, |c2022
300 |a15 tr. ; |ccm.
520 |aGiới thiệu về một số sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự hiện hành.
653 |aLuật sửa đổi
653 |aVăn bản pháp luật
653 |aPháp luật việt Nam
691 |aLuật kinh tế
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/11111logothumbimagethumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1