DDC 302.230711
Tác giả CN Nguyễn, Thị Trường Giang
Nhan đề Giáo trình an ninh truyền thông / Nguyễn Thị Trường Giang (cb)
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2023
Mô tả vật lý 236 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề cơ bản về an ninh truyền thông; nhận diện các nguy cơ đe dọa an ninh truyền thông; cơ sở chính trị và cơ sở pháp lý của bảo đảm an ninh truyền thông; các nguyên tắc, nội dung và biện pháp bảo đảm an ninh truyền thông; vai trò và trách nhiệm của báo chí, truyền thông trong bảo đảm an ninh truyền thông
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Truyền thông
Từ khóa tự do An ninh
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122351-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124404
00269
004F82C0ADC-13D8-493A-BB0F-0C3D6E28448C
005202401201000
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786045785249|c110000
039|a20240120100040|bvulh|y20240103133544|zsvtt
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a302.230711|bN576 - G433
100 |aNguyễn, Thị Trường Giang
245 |aGiáo trình an ninh truyền thông / |cNguyễn Thị Trường Giang (cb)
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia sự thật, |c2023
300 |a236 tr. ; |c24 cm.
520 |aTrình bày những vấn đề cơ bản về an ninh truyền thông; nhận diện các nguy cơ đe dọa an ninh truyền thông; cơ sở chính trị và cơ sở pháp lý của bảo đảm an ninh truyền thông; các nguyên tắc, nội dung và biện pháp bảo đảm an ninh truyền thông; vai trò và trách nhiệm của báo chí, truyền thông trong bảo đảm an ninh truyền thông
653 |aGiáo trình
653 |aTruyền thông
653 |aAn ninh
691 |aDigital Marketing
691|aQuản trị sự kiện
691|aQuan hệ công chúng
691|aTruyền thông đa phương tiện
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122351-3
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/3 svtt/3thumbimage.jpg
890|a3|b0|c1|d1
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122351 Kho sách chuyên ngành 302.230711 N576 - G433 Quản trị sự kiện 1
2 10122352 Kho sách chuyên ngành 302.230711 N576 - G433 Quản trị sự kiện 2
3 10122353 Kho sách chuyên ngành 302.230711 N576 - G433 Quản trị sự kiện 3